Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie
Witamy na naszej stronie
Strona głównaHistoria WydziałuCeleStatutWładzeKontaktStatut

 

 

STATUT

TOWARZYSTWA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ

WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UMCS W LUBLINIE

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę „TOWARZYSTWO ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UMCS W LUBLINIE”.

 

§2

Siedzibą Towarzystwa jest miasto Lublin, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§3

Towarzystwo posiada osobowość prawną.

 

§4

Towarzystwo może tworzyć swoje terenowe oddziały w trybie określonym w niniejszym Statucie.

 

§5

Towarzystwo używa pieczęci podłużnej i okrągłej z nazwą w pełnym brzmieniu. Członkowie otrzymują legitymację i mogą nosić odznaki ustalone przez Zarząd Towarzystwa.

 

§6

Towarzystwo wspierają swoją działalnością społeczną członkowie, może również zatrudniać pracowników etatowych.

 

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA TOWARZYSTWA

 

§7

Celem Towarzystwa jest zintegrowanie absolwentów Wydziału Prawa i Administracji IUMCS zwanego dalej Wydziałem dla utrzymania więzi, współpracy koleżeńskiej, utrzymywania łączności z Wydziałem w celu pielęgnowania jego tradycji jak również niesienia mu pomocy finansowej.

 

§8

Towarzystwo realizuje swoje cele w drodze działań wspierających Wydział, a w szczególności:

a) zjednywania członków i pozyskiwania środków finansowych dla Wydziału,

b) prowadzenie działalności gospodarczej w celu realizacji zadań statutowych Towarzystwa,

c) organizowanie i popieranie koleżeńskich zjazdów absolwentów Wydziału, prowadzenie działalności popularno-naukowej, a także szkoleniowej i samokształceniowej,

d) prowadzenie działalności wydawniczej,

e) współpracowanie z krajowymi i zagranicznymi organizacjami prawniczymi,

f) popieranie rozwoju Wydziału w dziedzinie nauki, dydaktyki oraz związanej z tym działalności inwestycyjnej.

 

 

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§9

Członkowie Towarzystwa dzielą się na członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.

 

§10

Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być obywatele RP mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawieni praw publicznych, a także cudzoziemcy.

 

§11

Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Towarzystwa zwykłą większością głosów – na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez zainteresowanego po spełnieniu statutowych wymagań.

 

§12

Członkiem wspierającym może być osoba prawna, która wspiera pomocą finansową cele statutowe Towarzystwa, a Zarząd przyjmie ją do grona członków wspierających w trybie określonym dla członków zwyczajnych na podstawie pisemnego zgłoszenie.

Członek wspierający wykonuje swoje statutowe prawa i obowiązki przez umocowanego przedstawiciela – odpowiednio do uprawnień członka zwyczajnego.

 

§13

Godność członka honorowego walne Zgromadzenie Towarzystwa może nadać na wniosek Zarządu osobom wybitnie zasłużonym dla Wydziału i Towarzystwa.

Członkowie honorowi otrzymują dyplomy członkowskie i odznaki honorowe Towarzystwa a ich nazwiska wpisuje się do księgi członków honorowych, którą prowadzi zarząd.

 

§14

Członkowie mają prawo w szczególności do:

a) udziału w Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym,

b) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa,

c) korzystanie z majątku Towarzystwa w warunkach ustalonych przez Zarząd,

d) korzystanie z ulg i udogodnień przyznawanych przez Władze Towarzystwa,

e) noszenia Odznaki Towarzystwa.

 

§15

Do obowiązków członków należy w szczególności:

a) czynny udział w realizacji celów Towarzystwa, a zwłaszcza wykonywanie zadań powierzonych przez Władze Towarzystwa,

b) przestrzeganie Statutu i stosowanie się do uchwał Władz Towarzystwa,

c) opłata wpisowego oraz systematyczne opłacanie składek członkowskich do końca roku kalendarzowego za dany rok. Emeryci i renciści płacą 50% składek.

d) informowanie władz statutowych Towarzystwa o zmianie adresu zamieszkania lub adresu do korespondencji. W razie zaniedbania tego obowiązku, pismo wysłane na ostatnio znany adres uważa się za doręczone.

 

§16

Członkowstwo ustaje wskutek:

a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie do Zarządu,

b) skreślenia przez Zarząd z powodu nieopłacania składek członkowskich przez okres co najmniej 1 roku,

c) wykluczenia decyzją Sądu Koleżeńskiego za działanie na szkodę Towarzystwa lub Wydziału,

d) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych. 

 

 

 

 

§17

W ciągu miesiąca od doręczenia decyzji w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia służy członkowi odwołanie do Walnego Zgromadzenia Towarzystwa.

Do czasu powzięcia ostatecznej decyzji, odwołujący się jest zawieszony w prawach członkowskich.

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE TOWARZYSTWA

 

§18

Władzami Towarzystwa są:

a) Walne Zgromadzenie,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna,

d) Sąd Koleżeński.

 

§19

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a) ustalanie wytycznych działalności Towarzystwa,

b) uchwalanie Statutu i jego zmian,

c) wybór na okres 3 lat Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

d) udzielanie lub odmawianie absolutorium Zarządowi po wysłuchaniu jego sprawozdania oraz sprawozdań Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

e) rozpatrywanie wniosków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f) decydowanie o rozwiązaniu Towarzystwa,

g) podejmowanie uchwał w innych ważnych sprawach, jeśli za takie uzna je Walne Zgromadzenie.

 

§20

W pierwszym terminie Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały w obecności co najmniej połowy ogólnej liczny członków.

W drugim terminie Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych.

 

§21

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu Towarzystwa, które wymagają większości 2/3 głosów. 

Głosowanie jest jawne, jeżeli Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej z zastrzeżeniem, że w sprawach wyborów do władz Towarzystwa jest tajne.

 

§22

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd raz na trzy lata.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną w każdym czasie.

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu powinno być publicznie ogłoszone co najmniej na 2 tygodnie przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia.

 

§23

W Walnym Zgromadzeniu biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni oraz członkowie wspierający działający przez swoich umocowanych przedstawicieli.

 

§24

Zarząd jest organem wykonawczym Walnego Zgromadzenia, który kieruje pracą Towarzystwa i odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zgromadzeniem.

 

§25

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na okres trzech lat członków Zarządu w liczbie od 5 do 9. W miarę potrzeby Zarząd uzupełnia swój skład przez dokooptowanie, przy czym liczba dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 wybranych przez Walne Zgromadzenie.

 

§26

Do kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z wytycznymi uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie,

b) sprawowanie nadzoru w sprawach gospodarki Towarzystwa, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, a w szczególności zaciąganie zobowiązań,

c) uchwalanie rocznych preliminarzy budżetowych,

d) ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,

e) wybór Prezydium Zarządu oraz udzielanie mu wiążących instrukcji,

f) zatwierdzanie regulaminów Towarzystwa,

g) nadawanie honorowej odznaki Towarzystwa za szczególne zasługi,

h) prowadzenie ewidencji członków Towarzystwa.

 

§27

Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej dwa razy w roku. Do ważności uchwał wymagana jest obecność na posiedzeniu przynajmniej połowy osób wchodzących w skład Zarządu, zaś uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

 

§28

Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera Prezydium w składzie: Prezesa, Wiceprezesów w liczbie od 1 do 4, Sekretarza i Skarbnika.

 

§29

Prezydium na bieżąco kieruje działalnością Towarzystwa.

Prezydium jest upoważnione do załatwiania spraw gospodarki Towarzystwa, które nie przekraczają zakresu zwykłego zarządu.

 

 

§30

Towarzystwo reprezentuje na zewnątrz Prezes, wiceprezesi lub Sekretarz albo inny upoważniony przez Zarząd członek jego Prezydium lub wyjątkowo pełnomocnik do spraw szczególnych.

Pisma Zarządu Towarzystwa podpisuje Prezes, wiceprezesi, Sekretarz lub Skarbnik.

 

§31

Składanie oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa wymaga podpisów dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu i pełnomocnika działającego w granicach umocowania.

 

§32

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na okres 3 lat członków Komisji Rewizyjnej w liczbie od 3 do 5. § 25 stosuje się odpowiednio. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza.

 

§33

Komisja Rewizyjna jest kontrolującym organem Towarzystwa. Do jej kompetencji należy:

a) kontrolowanie gospodarki finansowej i majątkowej Towarzystwa oraz prawidłowości działania jego organów,

b) składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu i stawianie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

c) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

§34

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej albo jego zastępca ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym na wszystkich posiedzeniach Zarządu i jego Prezydium.

 

 

 

§35

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych organów wykonawczych Towarzystwa.

 

§36

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na okres 3 lat członków Sądu Koleżeńskiego w  liczbie od 3 do 5. § 25 stosuje się odpowiednio. Sąd Koleżeński wybiera ze swego składu Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza oraz opracowuje własny regulamin, który zatwierdza Zarząd.

 

§37

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie:

a) spraw o naruszenie przez członków Towarzystwa Statutu, regulaminów Oddziałów Towarzystwa oraz o popełnienie czynu nieetycznego,

b) sporów natury osobistej między członkami, jeżeli wiążą się one z działalnością w ramach Towarzystwa.

 

§38

W przypadku wykluczenia z Towarzystwa, od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

 

 

 

ROZDZIAŁ V

ZASADY ORGANIZACJI I DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW STOWARZYSZENIA

 

§39

Oddziały Towarzystwa mogą powstawać w miejscowościach, w których liczba członków wynosi co najmniej 5 osób.

W jednej miejscowości może być kilka oddziałów liczących co najmniej 5 osób. 

Oddziały zatwierdza Zarząd Towarzystwa.

Oddziały Towarzystwa nie posiadają osobowości prawnej i podlegają Zarządowi oraz kontroli Komisji Rewizyjnej.

§40

Działalność Oddziałów Towarzystwa opiera się na Statucie Towarzystwa.

 

§41

Działalnością Oddziału kieruje Zarząd w składzie: prezes Oddziału, wiceprezes, sekretarz i członkowie Zarządu wybierani przez członków Oddziału na okres 3 lat.

 

§42

W posiedzeniach Zarządu może brać udział z głosem doradczym upoważniony przez Zarząd Oddziału jego członek.

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

MAJĄTEK TOWARZYSTWA I FINANSE

 

§43

Majątek Towarzystwa składa się z nieruchomości i ruchomości oraz funduszów uzyskanych:

a) z wpisowego i składek członków,

b) z subwencji i dotacji,

c) z darowizn, spadków i zapisów,

d) z własnej działalności, a zwłaszcza działalności gospodarczej,

e) ze zbiórek publicznych oraz imprez urządzanych przez Towarzystwo,

f) innych wpływów.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

PRZEPISY KOŃCOWE

 

§44

Zmiana Statutu jak i likwidacja Towarzystwa może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Towarzystwa podjętej większością 2/3 głosów obecnych uprawnionych do głosowania.

Wniosek o zmianę Statutu lub likwidację Towarzystwa może zgłosić Zarząd Towarzystwa, Komisja Rewizyjna lub 1/4 członków Walnego Zgromadzenia.

 

§45

W razie likwidacji Towarzystwa, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Towarzystwa.  


 

Strona głównaHistoria WydziałuCeleStatutWładzeKontakt